ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ОKВИРУ ОНЛАЈН НАСТАВЕ

На учешће у онлајн настави Факултета организационих наука примењују се сви постојећи прописи Факултета организационих наука и Универзитета у Београду.

АKАДЕМСKА ЧЕСТИТОСТ

Студенти гарантују да су самостално израдили задатке.
Студенти гарантују да су лично присуствовали онлајн курсу.
Сарадња у оквиру студенских тимова је заснована на принципу равноправности у одлучивању и доприносу у изради задатака.
Варање и коришћење недозвољених средстава није дозвољено.
Забрањено је плагирање, представљање туђих идеја или туђег рада, у целини или деловима, без навођења изворног ауторства или изворника, односно противзаконито присвајање туђих интелектуалних творевина и научних резултата и њихово приказивање као својих.
Повреда академске честитости биће процесуирана и санкционисана у складу са Правилником о поступку утврђивања неакадемског понашања у изради писаних радова и Правилником о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду.

ПРИСУСТВО И НАСТАВА

Редовно присуство онлајн настави је неопходно за успешно савладавање материје и обавеза на предметима.
Студенти су дужни да прате инструкције предметних наставника и поступају у складу са њима.
Пропуштање рокова за извршење задатака онемогућиће или отежати е предиспитне обавезе.
Минимално предвиђено време је да студент проведе 2 сата недељно у онлајн курсу по предмету осим уколико није другачије назначено у оквиру инструкција предметног наставника. Недељно време проведено на онлајн курсу укључује: праћење видео садржаја; читање и анализу доступних презентација за предавања и вежбе; анализу постављених проблема; читање предложених текстуалних садржаја и анализу литературе; израду задатака, есеја и извештаја.
У случају болести или друге спречености присуства онлајн настави контактирајте предметне наставнике и/или сараднике.
Студенти су одговорни за успешно и благовремено подношење задатака.
Студенти су дужни да чувају све копије поднетих задатака до окончања курса.

АУТОРСKА ПРАВА

Сви материјали су под ауторским правима Факултета организационих наука, наставника и сарадника,
осим материјала за које је означено ауторство трећих лица.
Сви материјали се могу користити за сврхе образовања, припреме и полагања испита.
Материјали који се могу користити изван ових сврха биће посебно означени.
Објављивање материјала изван платформе за учење представља повреду ауторских права и биће санкционисано у складу са правилницима Универзитета и законским оквиром.

БЕЗБЕДНОСТ И ПРИВАТНОСТ

Студенти су одговорни за безбедност својих уређаја и налога.
Уколико студент примети безбедносни ризик у оквиру онлајн курса, потребно је да обавезно
обавести техничку подршку на адреси racunski.centar@fon.bg.ac.rs
Онлајн узнемиравање студент може пријавити на следећој адреси
racunski.centar@fon.bg.ac.rs
Студенти су дужни поштовати приватност других учесника на курсу и заштиту података о личности свих грађана.

KОМУНИKАЦИЈА

Студенти су у обавези да поштују остале учеснике онлајн курсева. Обраћање мора бити професионално.
Није дозвољено комуницирати увредљивим језиком нити говором мржње.
Студенти су у обавези да се понашају и комуницирају у складу са Kодексом понашања, комуникације и облачења студената Факултета организационих наука.

Правила понашања на чету

Преузмите презентацију о правилима понашања на чету